ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ББЛ А И Б ГРУПИ ЗА СЕЗОН 2023/24

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Българската федерация по баскетбол притежава изцяло правата да провежда Държавното първенство (ДП) за мъже на „А“ и „Б“ група на основание член 27 ал.1 т.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

2. Съгласно договор за провеждане на баскетболно първенство от дата 25.06.2020 година, Българска Федерация по Баскетбол (БФБ) ще организира със съдействието на Сдружение „Българско Баскетболно Общество“ (ББО) (наречени в Правилата „организаторите“), първенство към Българска Баскетболна Лига (ББЛ) – „А“ и Б група.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3. Право на участие в Държавните първенства на ББЛ „А“ група и ББЛ „Б“ група – мъже, имат БК, които са членове на БФ Баскетбол и отговарят на следните условия:

3.1. В срок 05 юни всяка година да внасят в ББО адресирана до БФБ официална заявка за участие в ДП по образец от лице, което има право да представлява клуба, посочено лице за контакти и E-mail за официална кореспонденция;

3.2. В срок до 15 юни всяка година да преведат по банков път на сметката на БФБ депозит в размер на 1 000 лв. за ББЛ „А“ група и 600 лв. за ББЛ „Б“ група, които ще бъде приспаднати в края на сезон 2023/2024.

3.3. Нямат финансови задължения към ФИБА, ФИБА Европа и/или БФ Баскетбол, нито към треньорите или състезатели, работещи по писмен договор с БК;

3.4. В предвидените от тези Правила срокове са картотекирали минимум по 10 различни правоспособни състезатели, за всеки от отборите си, и поне един треньор притежаващ нужния лиценз за „А“ и/или Б  група – мъже.

III. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

4. Първенствата на ББЛ „А“ и „Б“ група, се провеждат за мъжки отбори. Навсякъде в Правилата при споменаване на думата “първенство” се има предвид мъжко първенство в ББЛ.

5. Първенството включва редовен сезон, плейофи, баражи и национални финали.

5.1. Отборите взели участие в редовния сезон се ангажират и с участие в плейофите и националните финали, но при условие, че са се класирали за тях;

5.2. На клубове чиито отбори напуснат първенството, независимо от етапа в първенството, се налагат следните санкции:

5.2.1. Отнемане на всички точки получени от системата за подпомагане от ММС през текущата спортно-състезателна година в ББЛ;

5.2.2. Губят мястото си в ББЛ, като при желание за участие в ББЛ през следващия спортно състезателен сезон, се минава през квалификации ако е необходимо попълване на групата;

5.2.3. Отнемане на всички спечелени трофеи от текущия сезон на ББЛ.

5.2.4. Дължат глоба в размер на всички такси за оставащите мачове от първенството.

6. Първенствата ще се провеждат на турнирен принцип по региони.

7. За сезон 2023/2024 първенството на ББЛ разделя България на 4 региона – Запад, Център, Изток и Юг. За централен град във всеки регион се приемат, както следва: Запад – София, Център – Велико Търново, Изток – Варна и Юг – Пловдив.

8. Във всеки регион се провежда вътрешно първенство. След приключване на плейофите се организира национален финален турнир. Формата на Националните финали е описан в глава

9. Срещите се провеждат в определени от Организаторите зали, отговарящи на всички изисквания на FIBA, БФБ и ББО, в условно определените центрове по региони.

10. Участващите клубове имат право да заявят по едно домакинство на полусезон.

10.1. Домакинство могат да заявят всички клубове намиращи се на не по-голямо разстояние от 250 километра спрямо условно определения център за съответния регион (точка 7).

10.2. За да се проведе домакинство, залите в които клубовете заявяват домакинства трябва да отговарят на всички условия и изисквания на FIBA, БФБ и ББО.

10.3. Домакинство се заявява и определя преди началото на сезона, когато се изготвя цялата програма за редовния сезон.

11. Първенството ще се провежда при наличието на не по-малко от 8 отбора при мъжете във всеки регион. Изключение ще се допуска при предложение на ББО и съгласие от БФБ.

12. Първенството се провежда по региони във формат – редовен сезон всеки срещу всеки, в 2 или 3 завъртания (определя се от броя на отборите в съответния регион). След приключване на редовния сезон се провежда фаза на плейофи, в серии до 2 победи от 3 мача.

13. Програмата за първенството се изготвя 5 дни след теглене на жребия по време на техническата конференция преди началото на текущия сезон и се изпраща по електронната поща на ръководителите на отборите не по-късно от 20 дни преди започването на първенството. Ако отбор не е съгласен с посочените в програмата дата или начален час за някоя от срещите, неговият ръководител трябва да уведоми писмено (по електронната поща) ББЛ в рамките на 72 часа след изпращането на програмата.

14. Всички срещи се провеждат по действащите официални баскетболни правила на FIBA.

IV. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В СРЕЩИТЕ

15. Съдии и дежурен представител

15.1. Всяка среща се обслужва от минимум двама съдии и един дежурен представител.

15.2. Съдийските такси са определени и записани в таблицата на БФБ, която регламентира размера на хонорарите на длъжностните лица, обслужващи състезанията по баскетбол;

15.3. Срещите от ББЛ „А“ и „Б“ група – мъже, се обслужват от съдии, лицензирани от БФБ;

15.4. За срещите от ББЛ „А“ група – мъже, се назначават дежурни представители, лицензирани от БФБ;

16. Секретарски апарат – Организаторът ползва лицензирани към БФБ лица за секретарския апарат: секретар, времеизмервач и времеизмервач на 24 секунди.

16.1. Секретарите трябва да са облечени с еднообразно облекло – ризи, фланелки, якета, анцузи или други. В случай, че организаторът предостави облекло на секретарите, от целия секретарски апарат за срещата трябва да е облечен с него.

16.2. За дейността на секретарския апарат и стриктното изпълнение на задълженията им се упражнява контрол от дежурния представител на срещата и/или представител на ББО.

17. Статистици – Организаторът осигурява водене на теренна компютърна статистика на живо, на игровите показатели на срещите от първенството.

17.1. Копие от статистическия протокол се предоставя на полувремето и след завършването на срещата на дежурния представител на срещата и на участващите отбори, както и на всички представители на медии за масова информация, които изявяват желание.

17.2. Статистическите данни се изпращат по електронната поща на ББО с копие до БФБ най-късно 30 минути след края на срещата.

18. Дежурен лекар – Организаторът осигурява медицинско лице на състезанието, назначен със заповед на медицински център или медицинско заведение. Допускат се и медицински лица без назначение, но с представено валидно Удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

18.1. За дежурно медицинско лице на състезанието не може да се назначава лекар на отбор – участник в същото състезание.

18.2. При неявяване на назначено със заповед медицинско лице, срещата не може да започне.

19. Фотограф – Организаторите осигуряват фотограф за срещите от първенството.

20. Видеооператори – Организаторите осигуряват заснемане на мачовете от първенството спрямо договореностите между БФБ и ББО.

21. Озвучител/информатор – Озвучаването на залата с музика е допустимо по време на загрявката, едноминутните прекъсвания, почивките между периодите на играта, както и по време на мача, но само в моментите, когато топката е мъртва.

21.1. Не се допуска озвучаване на залата с музика по време на игра.

21.2. Не се допуска ползването от публиката на музикални инструменти, тромби, сирени, тъпани и допълнителни тон-колони за озвучаване, намиращи се на по-малко от 10 метра от съдийската маса или отборните скамейки.

21.3. По време на среща от ББЛ, радиоуредбата в залата е допустимо да се ползва единствено от назначения информатор за текуща информация на публиката.

21.4. Информаторът няма право по време на периодите или интервалите от играта (включително и при спряно време за игра) да отправя призиви, да прави оценки на съдийски решения или на поведението на длъжностни лица, състезатели и други.

22. Охрана

22.1. Преди всяка среща, организаторите определят координатор по сигурността на срещата, който се подписва в протокола и е на разположение на старши съдията и на дежурния представител за взаимодействие с органите на съответната областна дирекция на МВР.

22.2. Организаторът уведомява писмено съответната дирекция на полицията или лицензирана охранителна фирма, не по късно от 48 часа преди насрочена среща за:

22.2.1. мястото, началния час и имената на отборите, които ще играят помежду си;

22.2.2. очаквания брой зрители от отбора-домакин и гостуващия отбор;

22.3. Всеки БК, участващ в ББЛ, трябва да определи за придружител на феновете на своя отбор отговорник, който се ползва с авторитет сред тях. Придружителите трябва да предприемат мерки съгласно чл. 17 ал. 2 от Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

23. Задължително е всеки отбор да има два екипа – един в светъл и един в тъмен цвят. На екипите трябва да има номера, поставени според изискванията на FIBA, като е позволено за номера да се ползват 0, 00 и всички цели числа от 1 до 99.

V. ИЗИСКВАНИЯ И ОБОРУДВАНЕ В ЗАЛАТА.

24. Изправни технически съоръжения по изискванията на официалните баскетболни правила на FIBA.

25. Размери на таблата 180 см (+3 см) в хоризонтална и 105 см (+2 см) във вертикална посока. Долните и страничните ръбове на таблата да бъдат обезопасени с тапицировка по изискванията на Официалните баскетболни правила на FIBA.

26. Монтирани на таблата специални чупещи се обръчи, които поддават свободно при пряко натоварване върху тях – по изискванията на Официалните баскетболни правила на FIBA.

27. Резервно баскетболно табло от подходящ прозрачен материал с чупещ се ринг, съгласно изискванията на Официалните баскетболни правила на FIBA, готово за монтаж.

28. Летва за измерване височината на баскетболните рингове.

29. Информационно табло, отчитащо времетраенето низходящо от 10 мин. към 0 мин.

30. Уред за 24 секунди, стопиращ се отделно от информационното табло, с 4 или 2 монитора, отчитащи периода низходящо от 24 сек. към 0 сек. и поставени по изискванията на Официалните баскетболни правила на FIBA.

31. Оборудване с най-малко два подчертано различни сигнала с много силен звук по изискванията на чл. 3.4.3 от Официалните баскетболни правила на FIBA.

32. Радиоуредба с микрофон.

33. Табелки за броя на нарушенията на състезателите и сигнални показатели за отборните нарушения, отговарящи по изисквания и размери на Официалните баскетболни правила на FIBA.

34. Стрелка-показалец за алтернативно притежание на топката.

35. Постоянна интернет връзка за нуждите на статистиката.

36. В залата трябва да има 14 седящи места, находящи се в зоната на отборната скамейка за: старши треньор, треньор, до пет души ръководство или придружители на отбора /ръководител, лекар и други/ и до седем  редовни резервни състезатели, записани в състезателния протокол. За лицата, заели места на резервната скамейка, носи отговорност старши треньора на отбора.

37. В спортните зали, в които зад резервната скамейка на гостуващия отбор има трибуна за зрители – на първите три (3) реда задължително, а по преценка на дежурния представител на срещата – до пет (5) реда, не се допускат зрители. Освободените редове могат да се ползват единствено от лица или привърженици, посочени от ръководството на гостуващия отбор. Това изискване се отнася и за спортните зали, в които са монтирани защитни козирки над отборите.

38. Температурата в залата по време на срещите не трябва да бъде под 16С.

39. Баскетболни топки – Организаторите предоставят най-малко четири (4) годни за разгряване и игра топки, отговарящи на изискванията на Официалните баскетболни правила на FIBA. Топките трябва да бъдат размер N 7.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ СРЕЩА

40. Най-късно 30 минути преди обявения начален час на всяка среща, представителите на участващите отбори са длъжни да предадат на секретарската маса тимов лист по образец. При неявяване в срок или представяне на некоректно попълнени отборни документи, дежурният представител на срещата и/или регионалния организатор на ББО, имат право да санкционира БК с глоба в размер на 150 / сто и петдесет / лв.

40.1. В тимовия лист трябва да бъдат вписани имената, номер на картотеката и номерата на екипите на всички правоспособни състезатели от отбора, които ще участват в предстоящата среща, като броят на записаните състезатели трябва да бъде най-малко 8 и най-много 12;

40.2. Имената на състезателите трябва да бъдат наредени по възходящ ред на номерата на екипите им, като след имената на капитана на обора трябва да се впише съкращението “КАП“;

40.3. В тимовия лист трябва да бъдат вписани и всички други членове на персонала на отборната скамейка (треньор, помощник треньор и придружители на отбора), които имат право да стоят в зоната на отборната скамейка по време на срещата;

40.4. Състезатели, чийто имена не са вписани в тимовия лист предаден на секретарската маса преди началото на срещата, не могат да участват в срещата, нито тимовият лист може да се допълва, след началото на срещата;

41. Най-късно 30 минути преди обявения начален час на всяка среща, представители на участващите отбори трябва да са внесли такса мач в размер на 300 лв. на отбор за ББЛ „А“ група и 250 лв. на отбор за ББЛ „Б“ група.

42. За да започне всяка среща, всеки от двата отбора трябва да разполага с най-малко осем правоспособни състезателя, готови за игра. При явяване с брой състезатели по-малък от осем, клубът дължи глоба в размер на 150лв / сто и петдесет лева /.

VII. КАРТОТЕКИРАНЕ

43. Всеки клуб участник в ББЛ „А“ и „Б“ група – мъже, трябва да картотекира минимум по 10 различни състезателя за всеки от отборите си в различните групи, най-късно до 15.09.2023 година.

43.1. Максималната допустима бройка за картотека за всеки отбор е 22 състезателя.

44. За картотекиране на състезателите и треньорите в представителните отбори в първенството на ББЛ „А“ група – мъже, за сезон 2023/2024 е необходимо упълномощен представител на БК, който носи отговорност за редовността на представените документи, да представи:

44.1. Списък-формуляр по образец с всички данни, попълнени електронно. Списъкът трябва да бъде изпратен в електронен формат, в който е получен на мейла на БК от електронната поща на ББО – bbobasketball@gmail.com;

44.2. Декларация от БК, че няма дължими плащания към треньори и състезатели към 01.09.2022 година;

44.3. Декларация от БК, че приема всички спорове във връзка с налагането на административни и дисциплинарни мерки и санкции, да се решават от органите на БФБ и решенията на органите на БФБ не подлежат на обжалване по съдебен ред;

44.4. Състезателна карта за състезателите и треньорска карта за треньорите, издадена от БФБ;

44.5. Копие от формуляра за извършен периодичен медицински преглед на състезателя съгласно изискванията за съответната възрастова група на Наредба №8 от от 18.03.2005г на МЗ за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви;

44.6. Декларация за участие (оригинал на хартиен носител, който остава в организаторите и не се връща по никакви причини) по образец предоставен от ББЛ, попълнена и подписана собственоръчно от състезателя. За състезателите под 18 годишна възраст се представя декларация по образец предоставен от ББЛ попълнена и подписана от родителите/настойниците;

44.7. Такса за картотекиране – таксата е в размер на 50 лв. за всеки състезател и треньор внесена в БФБ.

44.8. Портретна снимка – преди началото на първата баскетболна среща на отбора си, в която ще участва, състезателят трябва да бъде заснет от фотограф на ББЛ.

44.9. Разрешение за международен трансфер от ФИБА (Letter of Clearance) за състезателите, чиято последна картотека е била в първенство на друга държава, независимо в коя дивизия. Това изискване важи и за българските състезатели, които последно са се състезавали в друга държава. Процедурата за издаване на LOC се стартира от Българска федерация баскетбол след изпращане на писмена заявка по образец от баскетболния клуб. За всеки LOC БК заплаща сумата от 250 швейцарски франка директно на ФИБА след получаването на линк за плащане. ФИБА не счита процедурата за започнала без да е извършено плащане.

44.10.Таксата за картотека на всеки състезател, който не е с българско гражданство е в размер на 500лв (дължима от БФБ на ФИБА съгласно чл. 75.2 и 76.1 от правилата на ФИБА Европа за състезанията)

45. Картотекирането на състезатели в ББЛ – мъже, се извършва в два трансферни периода:

45.1.Първи период – преди началото на спортно – състезателната година, най–късно до 17:00 часа на 15.09.2023 година, като трябва да бъде запълнена минималната бройка от по 10 разлчин състезателя за всеки отбор;

45.2. Втори период – след приключване на първи кръг в съответната група до 17:00 часа на 01.03.2024 година. В този период може:

45.2.1. Да бъдат картотекирани нови състезатели, които към този момент не са картотекирани в друг клуб участник в ББЛ за сезон 2023/2024;

45.2.2. Картотекирани състезатели в клуб участник в ББЛ за сезон 2023/2024, да преминат в друг клуб участник в ББЛ;

45.2.3. Да бъдат отписвани вече картотекирани състезатели.

45.3. Във всеки случай от изброените в предходните точки не трябва да бъде превишавана общата бройка от 22 състезателя или нарушавана минималната бройка от 10 състезателя.

45.4. Състезатели на клуб, участващи в отборите на клуба в държавните първенства за подрастващи, могат да бъдат картотекирани в ББЛ без ограничения за брой и срокове.

45.5. Състезатели на клуба родени през 2002 година или след това, част от отборите на клуба, могат да бъдат картотекирани в ББЛ без ограничения за брой и срокове.

46. В тимовия лист на отбор на БК участник в първенството на ББЛ, е допустимо да се вписват и състезатели, които са редовно картотекирани и в друг отбор на клуба, но при следните условия:

46.1. Един състезател на клуба без ограничение във възрастта, картотекиран в друг негов отбор;

46.2. За състезатели родени през 2002 година или след това няма ограничение.

47. БК може да картотекира в свои отбори в ББЛ собствени състезатели състезаващи се в НБЛ само при условие, че са родени през 2002 годината или след това.

48. Състезатели родени по време или след 2004 година, които са картотекирани в ДП за подрастващи в клуб, който има отбор в ББЛ, могат да бъдат картотекирани в друг клуб с отбор в ББЛ. Картотекирането се финализира след представяне на подписана Декларация по образец от клуба държащ правата на състезателя, от която е видно, че клуба няма да ползва състезателя в отбора си в ББЛ до края на текущия сезон.

49. Състезатели участвали в текущия сезон на НБЛ или такива, които са се състезавали извън България с издаване на LOC, нямат право да бъдат картотекирани в отбори участващи в ББЛ Б група, освен ако не са родени през 2002 година или след това.

50. За коректна картотека на състезател по време на сезона се зачита, ако са изпълнени всички условия от точка 44, най-късно до 72 часа преди началния час на предстояща среща на отбора.

50.1. Ако условията са изпълнени по-малко от 72 часа преди началото на дадена среща, то състезателят няма право да играе в предстоящата среща, а ще има право да играе от следващата среща на отбора;

51. Състезател картотекиран в клуб участник в ББЛ няма право да бъде картотекиран в други клубове, участващи с отбори в ББЛ.

52. Забрана за картотекиране – БК, които имат финансови задължения към FIBA, FIBA Европа, БФБ, ББЛ, треньорите, работещи по писмен договор с БК и/или състезатели със сключен професионален договор, нямат право на картотекиране на състезатели до изплащане на задължението в пълен размер.

53. Всеки отбор има право да картотекира до 7 лица, които да нямат състезателни права, но са част от персонала на отборната скамейка на съответния отбор (треньори, помощник треньори и придружители на отбора) по време на срещите от първенството. Некартотекирани лица нямат право да бъдат вписани в тимовия лист и нямат право да се намират в зоната на отборната скамейка на съответния отбор. Такива лица може да бъдат картотекирани до 72 часа преди обявения начален час на всяка среща от редовния сезон на отбора, желаещ да картотекира такива лица. След края на редовния сезон картотекиране на такива лица не се допуска.

54. За да бъде картотекирано лице от персонала на отборната скамейка, което не е картотекирано като състезател, е необходимо да бъдат спазени изискванията от точка 44 като за него не се изисква медицинско удостоверение. Всяко лице, картотекирано като състезател, има право да бъде член на персонала на отборната скамейка, без да заплаща допълнителна такса.

VIII. ДВОЕН ЛИЦЕНЗ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

55. БК участник в първенството на ББЛ за сезон 2023/2024, има право да картотекира до 4-ри състезатели родени през 2002 година или след това, собственост на друг клуб. В този случай, картотекирането се извършва по молба на БК участник в първенството на ББЛ за конкретните състезатели, след писмено съгласие на клуба, на който те са собственост

56. Състезатели, участващи в отборите на клуб, който няма отбор в ББЛ за сезон 2023/2024, състезаващи се в държавните първенства за подрастващи, могат да бъдат картотекирани без ограничения. В този случай, картотекирането се извършва по молба на БК участник в първенството на ББЛ за конкретните състезатели, след писмено съгласие на клуба, на който те са собственост.

57. За да бъде картотекиран редовно състезател с двоен лиценз, трябва да бъдат изпълнени условията от точка 44.

IX. ОТЛАГАНЕ НА СРЕЩА

58. Отлагане на среща се допуска единствено при форсмажорни обстоятелства, като ръководителят на отбора трябва да уведоми организаторите и противниковия отбор за тези обстоятелства.

X. КОНТЕСТАЦИИ

59. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на Официалните баскетболни правила на ФИБА.

60. Отбор може да подаде контестация ако интересите му са неблагоприятно засегнати от:

60.1. грешка на секретаря, времеизмервача, или времеизмервача на 24 секунди, която не е била коригирана от съдиите;

60.2. решение да се присъди служебна загуба, да се отмени, отложи, да не продължи или да не се проведе среща;

60.3. нарушение на приложимите правила за картотекиране.

61. За да бъде допустима, контестацията трябва да отговаря на следната процедура:

61.1. Капитанът на същия отбор (КАП) трябва не по-късно от 15 минути след завършване на срещата, да уведоми старши съдията, че неговият отбор подава контестация срещу резултата от срещата, като се разпише в протокола на срещата, в мястото обозначено като “Подпис на капитана в случай на контестация;

61.2. Отборът трябва да напише основанията за контестацията и да ги даде на старши съдията, не по-късно от 1 час след завършване на срещата;

62. В случай, че контестацията бъде отхвърлена, БК подал контестацията дължи глоба в размер на 200 лв., която трябва да бъде преведена в тридневен срок след отхвърлянето по сметка на БФБ.

63. Контестациите се разглеждат от Комисия по контестациите в състав по един предстиветел на БФБ, ББО и СК към БФБ, в рамките на 48 часа след получаването им, но не по-късно от 4 часа преди началото на следващата среща на клуба.

XI. НЕЗАПОЧНАЛА ИЛИ НЕЗАВЪРШИЛА СРЕЩА

64. Незапочнала или незавършила среща поради наложени обективни причини, ако не може да започне или да се поднови до 30 мин. след обявения начален час или прекъсването, се провежда или доиграва при условия и начален час, определени от организаторите след доклад от дежурния представител.

65. Незапочнала среща поради неявяване на дежурен лекар може да се проведе само в случай, че се яви правоспособен лекар, назначен със законосъобразна заповед до 30 мин. след обявения начален час на срещата.

XII. НЕЯВЯВАНЕ НА СЪДИЯ ИЛИ ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

66. В случаите, когато не се яви назначеният дежурен представител на федерацията, старши съдията назначава негов заместник от присъстващите в залата правоспособни за ББЛ „А“ група – мъже, дежурни представители или поема неговите функции при отсъствието на такъв.

67. При неявяване на един от назначените съдии на среща, присъстващия по-старши съдия решава дали срещата да бъде прекратена или да назначи един от присъстващите в залата правоспособни за „А“ група – мъже, съдии.

68. Ако не се явят назначените съдии, дежурният представител при възможност назначава правоспособни за „А“ група – мъже, съдии.

69. Когато в залата не се явят назначените дежурен представител и съдии, срещата се пренасрочва, като организаторите определят дата и час.

XIII. СЛУЖЕБНА ЗАГУБА

70. Служебна загуба на среща се присъжда от :

70.1. Старши съдията на срещата, въз основа на чл.20 от Официалните баскетболни правила на ФИБА;

70.2. Организаторите при включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени състезателни права;

71. Организаторите може да наложат служебна загуба:

71.1. при неизпълнение от страна на БК на решение на: орган на БФБ (Общо събрание на БФБ, Управителен съвет на БФБ, Етична комисия, Арбитражна комисия, ДАС) или орган на ББО;

71.2. при незаплащане в упоменатия в тези Правила срок на таксата за мач и/или глоба по наложено наказание от органите на БФБ и/или ББО.

72. Представителен отбор на БК, който е допуснал втора служебна загуба, поради неявяване или напускане на среща, преустановява участието си в „А“ група – мъже, като заема последно място в „А“ група – мъже, и не може да получи финансиране от ММС.

XIV. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

73. Крайното класиране на отборите, участници в „А“ група – мъже, се извършва по установената система за провеждане на ДП.

74. При формат с 12 отбора в дадена група от първенството, отборът завършил на последно място в крайното класиране от редовния сезон изпада в долната група, а на неговото място при желание заема шампионът от долната група. Отборът класирал се на 11-то място играе бараж срещу отборът завършил на второ място в долната група.

75. Ако отбор преустанови участие в ДП ББЛ – мъже, преди края на първия полусезон на първенството, постигнатите резултати се анулират.

75.1. Ако отбор преустанови участие в ББЛ – мъже, между полусезоните или през втория полусезон на първенството, постигнатите резултати в първия полусезон първенството се запазват, а за всички негови срещи от втората половина на първенството му се присъждат служебни загуби.

76. В случаите, когато на отбор, участващ в среща по системата на “плейоф”, се присъди служебна загуба, отборът преустановява участието си в следващите кръгове, а серията от срещи се прекъсва, като се присъжда победа в серията на другия отбор.

76.1. Отбор, загубил серия от “плейоф”, поради неявяване или напускане на среща, няма право на участие в следващия кръг от етапа.

XV. НАГРАДИ

77. Връчват се купи и медали на отборите класирали се на първите три места във всеки регион в първенството и на първите три места в Националните финали.

77.1. Допълнителни индивидуални статуетки и/или материални награди, могат да бъдат предоставени на отделни състезатели за техните постижения, по решение на организаторите.

XVI. НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛЕН ТУРНИР

78. След приключване на регионалните първенства в ББЛ от текущия сезон, се провеждат Национални финали, които са неразделна част от първенствата на ББЛ.

79. В Националните финали на ББЛ право за участие имат клубове полуфиналисти в четирите регионални първенства (Запад, Център, Изток, Юг).

80. Форматът на националните финали за А и Б група, се прецизира и фиксира от ББО до 25.06.2023г., според броя на записаните отбори по групи и по региони, след финализирането на процедурите по събиране на депозити.

81. Шампионът на ББЛ „А“ група – мъже, получава правото да се включи на НБЛ при покриване на всички изисквания.

XVII. РЕКЛАМНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРАВА

82. БФБ притежава изключителните права за реклама, за радио и телевизионно разпространение на всички спортни състезания, организирани от нея, като предоставя на договорна основа процент от постъпленията на спортните клубове – участници в състезанието.

83. БК имат право да поставят без ограничение реклами върху официалния състезателен екип, стига това да не пречи на ясната видимост на състезателния номер.

83.1. БК не е длъжен да постави върху официалния състезателен екип на отбора логото на ББЛ;

83.2. Забранено е върху официалния състезателен екип на БК да бъде поставяно лого на други лиги.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

81. БК е длъжен да участва активно и отдадено в инициативи, кампании и проекти на ББЛ, свързани с промотирането на ББЛ, спонсорски активации и маркетинг стратегията, която следва ББЛ, като предоставя състезатели и/или треньори по изискване на ББЛ в уречени място, дата и час.

82. БК, които участват в ББЛ, са длъжни да спазват разпоредбите на българското законодателство, ФИБА, ФИБА Европа, БФБ и ББЛ.

83. БК участници в ББЛ са длъжни да осигурят адекватното поведение на всички членове на представителния отбор (треньори, състезатели, водач, придружаващи лица), както и на своите фенове по време на баскетболните срещи.

84. Този документ определя правилата, по които се провежда първенството на Българска Баскетболна Лига „А“ и „Б“ група, във всички региони – Запад, Център, Изток и Юг.

en_USEnglish