ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ББЛ+ ЗА СЕЗОН 2023/24

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилата от настоящият Правилник са приложими за всички градски и национални първенства за ветерани. За удобство в настоящата Наредба състезателите са наричани само в мъжки род, но всички разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от женски пол.

2. Основната цел на първенството е да се организират състезателни игри по баскетбол между отборите в непрофесионалните лиги за ветерани в България и да се излъчи  шампион на страната за непрофесионалисти между тях.

3. Първенства се провеждат при участие на не по-малко от 4 отбора при жените и 6 отбора при мъжете.

II. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ

4. Националните и регионалните шампионати се организират на принципа на първенства и турнири, всеки срещу всеки, което се определя от организаторите преди началото на спортно-състезателната година. Преди всяко първенство се провежда задължителнсо Техническа конференция.

5. При провеждане на турнири, те са с продължителност в дни съобразно броя на участниците.

III. ОФИЦИАЛНИ ОРГАНИ НА ШАМПИОНАТИТЕ

6. Официалните органи на ръководство на шампионатите и турнирите са:

6.1. Организационна комисия,

6.2. Официалните органи на Регионалните представители,

6.3. Техническата комисия на Организаторите

6.4. Дисциплинарната комисия на Организаторите.

IV. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

7. Срещите от първенството се провеждат в спортни зали, определени от Организаторите по предложение на участващите отбори. Основни зали за гр. София се предвижда да бъдат използвани: „Триадица“, „Овъргаз“, а при необходимост и възможност и други зали.  По предложение на отборите може да бъдат одобрени и други зали.

8. Програмата за провеждане на срещите се изготвя въз основа на подадените заявки до 10.11.2023 г. и се одобрява по време на техническата конференция на 15.11.2023 г. В срок до 17.11.2023 г. програмата се изпраща по електронната поща на ръководителите на отборите и се публикува на сайтовете на БФБ и ББЛ.

9. При случаи на искане за пренасрочване на среща и/или промяна на началния час отборът изпраща аргументирано писмено предложение по електронната поща най-малко два дни преди срещата Предложенията, направени извън този срок не се разглеждат.

10. Отлагане на среща поради заболяване се приема при официално обявена епидемия от ХЕИ в населеното място.

11. Когато се регистрира искане за промяна в програмата от отбор, към датата на искането за пренасрочване на среща промяната трябва да се съгласува с другия отбор и да се получи неговото писмено съгласие по електронната поща ( bbobasketball@gmail.com ). При липса на съгласие, датата и часът на срещата се определят от Организаторите.

12. Когато и двата отбора предварително са договорили и уточнили дата и час на пренасрочване на дадена среща промяната може да бъде извършена и 1 (един) ден преди срещата. За постигнатата договорка се уведомяват Организаторите.

13. Баскетболните зали трябва да бъдат оборудвани съгласно Официалните правила на ФИБА (Баскетболния правилник) с изправни технически съоръжения.

14. Срещите са с начален час 21,15 ч. в делнични дни от седмицата (вторник, сряда, четвъртък и петък), а в събота от 13,30, 15,00 и 16,30 ч. Организаторите запазват правото за промяна в програмата на дати и часове при желание на отборите или при необходимост.

15. Всички срещи се провеждат съгласно Официалните баскетболни правила на ФИБА, в сила от 1 октомври 2022 година и съгласно Официалните тълкувания на ФИБА и направеният превод от БФБ, които са в сила от 1 февруари 2023 година. Същите се намират на сайта на БФ§„Баскетбол. При промени в баскетболните правила отборите ще бъдат уведомени за датата, от която промените влизат в сила.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

16. Право на участие в Националното първенство за ветерани, жени и мъже – имат отбори, които са подали писмена заявка , както следва:

17. В срок до 10.11.2023г. отборите изпращат по електронната поща ( bbobasketball@gmail.com ) заявка за участие по образец. Заявката трябва да бъде подписана от лице, което има право да представлява клуба, да съдържа информация за състезателите, лицето за контакт и E-mail за официална кореспонденция;

18. По време на техническата конференция отборите следва да внесат депозит за участие в размер на 200 лв.;

19. За всяка среща от първенството представителните отбори трябва да представят списък от картотекирани състезатели минимум 8 и максимум 12.

20. Върху официалните екипи на отбора отпред и отзад трябва да има състезателен номер, отговарящ на изискванията на ФИБА Европа, – от 0 до 99

VI. ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ, ВЪЗРАСТ НА ИГРАЧИТЕ

21. Регионалните и Националните шампионати се провеждат в следните категории:

Жени:   35, 40, 45, 50, 55, 60 и 65 години и повече

Мъже:   40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и 75 години и повече

22. В бъдеще могат да бъдат добавени и нови категории

23. Играчите трябва да бъдат на възрастта, регламентирана от тяхната категория или да я достигнат в годината на провеждане на шампионата. Играчите не могат да участват в по-висока категория.

23.1. Мъжете на възраст, позволяваща участие в категории 50+ и 55+ и жените на възраст, позволяваща участие в категории 45+ и 50+ могат да участват в категории за по-млади до две нива по-ниско. (Например играчи от възрастова категория 50+ могат да участват в категории 45+ и 40+, но не и в 35+)

23.2. Мъжете на възраст, позволяваща участие в категории 75+, 70+, 65+, 60+, 55+ и жените на възраст, позволяваща участие в категории 60+, 55+ и 50+ могат да участват в категории за по-млади до едно ниво по-ниско. (Например играчи от възрастова категория 60+ могат да участват само в категория 55+)

VII. КОЛИЧЕСТВО НА ОТБОРИТЕ В КАТЕГОРИЯ

24. Минималният брой отбори за формиране на категория е три.

25. Ако в категория има по-малко от четири отбора, то те трябва/могат да играят срещу отбори от по-ниската категория. За крайното класиране, ако има поне два отбора от една категория, те трябва да играят финал за първото място срещу отбори от тяхната категория. Отборите ще получат само съответните медали, на базата класирането им в тяхната категория.

26. Всеки отбор/клуб може да регистрира повече от един тим в категория. Те трябва да бъдат идентифицирани като A, B и т.н.

VIII. ФИНАЛ МЕЖДУ ОТБОРИ

27. Не е допустимо ОТБОР да получи награда за 1-то и 2-то място в една и съща категория

27.1. Ако повече от един отбор участват в една категория, те трябва да играят елиминационни срещи, така че само един отбор да се класира на полуфиналите.

27.2. Ако повече от един отбор от един клуб достигне квалификация за полуфинали, графика на шампионата трябва да предвижда задължителни елиминационни срещи между тях.

28. Регистрираните във всички категории отбори се подреждат в необходимият брой квалификационни групи, в съответствие на официалния график на шампионата, след жребии, проведен от упълномощените органи.

28.1. Всеки отбор трябва да участва в квалификационна група. Ако има повече от две групи в категория, победителя от една група играе срещу вторият тим от друга група. Победителите от полуфиналите играят за първо място, а загубилите за трето място.

28.2. Ако между четирите участника на полуфиналите има два отбора от един клуб, те трябва да играят помежду си в съответствие с групата, в която участват и класирането им.

28.3. Отборите, за които се налагат промени в официалния график на шампионата, могат да се обърнат към Организаторите само в случаи на:  форсмажорни обстоятелства или медицински забрани. Заявката за промяна трябва да бъде представена в писмена форма в Организационният комитет не по-малко от десет (10) дни преди започването на шампионата. След тази дата никакви промени и по никакви причини няма да бъдат правени.

IX. УЧАСТНИЦИ

29. Участници са: всички играчи, делегати, водачи на делегации, треньори, помощен персонал, съдии, статистици, журналисти, регистрирани придружители, организаторите на събитието, персонал и представители на Организаторите и т.н. Под помощен персонал се разбира всички онези официални членове на отбора, които не са играчи, треньори или делегати.

X. ДИПЛОМИ

30. Организационният комитет раздава дипломи за участие, подписани от Президента на Организационния комитет, на Президента на БФБ и/или Президента на Регионалния комитет.

XI. ПУБЛИКА

31. Всеки отбор, по време на срещите може и е желателно да има своя публика, фенове и поддръжници.

XII. КАРТОТЕКИРАНЕ

32. Картотекирането на състезатели се извършва в два трансферни периода:

32.1. Първи период: преди началото на спортно-състезателната година, когато могат да бъдат картотекирани неограничен брой състезатели в определен ден и час, заявен писмено предварително от всеки ОТБОР пред Организаторите;

32.2. Втори период: след началото на спортно-състезателната година до първата среща на съответния отбор от втория полусезон за съответното първенство, когато могат да бъдат картотекирани неограничен брой състезатели, независимо дали са взели участие в настоящото първенство или не. В случай, че някой клуб отложи първата си среща от втория полусезон за по-късна дата, за краен срок за картотекиране се счита датата, посочена в Програмата за начало на втория полусезон.

33. Един състезател не може да бъде картотекиран последователно в повече от два клуба за една спортно-състезателна година;

34. Всеки отбор трябва да картотекира минимум 10 състезатели. Те трябва да са навършили 40-годишна възраст към годината на картотекиране и да не са включени в представителни тимове за аматьори и/или професионалисти.

35. Право да бъдат картотекирани за участие в лигата за ветерани имат състезатели, които не са картотекирани в първенствата за НБЛ и/или ББЛ.

36. Когато състезател бъде картотекиран за участие в лигата и след това бъде картотекиран в първенство за мъже или жени към ББЛ и/или извън страната, той няма правото да участва в срещите на своя отбор до края на спортно-състезателния сезон. В този случай отборът, в който е бил картотекиран този състезател, има правото да картотекира нов състезател на негово място, но това може да се случи през втория трансферен период.

XIII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ И ТРЕНЬОРИТЕ

37. За да бъде картотекирани състезателите от даден отбор за участие в първенството/турнира, е необходимо ръководителят на отбора да представи на Организаторите списък по електронна поща ( bbobasketball@gmail.com ), съдържащ:

– Данни по лична карта (трите имена, дата на раждане, място на раждане);

– Сканирано копие на Медицинско удостоверение, издадено от правоспособен лекар, в което ясно да е вписано, че лекарят разрешава на състезателя да взима участие в баскетболни срещи за ветерани;

– Снимка в цифров формат (jpeg)

38. Ръководителят на всеки отбор трябва да предаде на Организаторите формуляра със списъка на картотекираните състезатели и да заплати таксата за картотека на състезателите от отбора си по време на техническата конференция.

39. След края на първия етап на първенството всеки отбор има право да картотекира до 5-ма нови за отбора състезатели.

XIV. ТАКСИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ

40. ОТБОР дължи такса за картотекиране в размер на 20 (двадесет) лева за състезател и треньор.

41. Всеки отбор трябва да внесе депозит в размер на 200 лева не по-късно от 5 дни след потвърждение на програмата за първенството. Депозитът се възстановява на отбора преди началото на последната му среща от първенството. От депозита могат да се удържат суми (например за неплатени глоби) след писмено уведомление до отбора или по негово (на отбора) писмено волеизявление.

XV. ИГРАЧИ

42. Няма да бъде позволено на играч, участвал в един отбор/клуб н да играе за друг отбор спортно състезателната година/ шампионат от една категория.

43. Допустимо е участието в шампионатите/турнирите, на всеки един, който:

43.1. е на подходящата възраст или я навършва през годината на провеждането на шампионата, в съответствие на Член ..,

43.2. доказал е неговата/нейната възраст с документи, издадени от съответните власти преди започването на шампионата(лична карта,),

43.3. е регистриран в “Отборния списък” на съответния отбор преди началото на шампионата,

43.4. е платил регистрационната такаса

43.5. е декларирал здравословното си състояние/годност и е подписал декларацията за отказ от претенции, или правни действия при здравословни проблеми

XVI. ДЕЛЕГАТИ

44. Отборите определят свой представител, който ги представлява пред организаторите. Той е:

44.1. представителят и за връзки с медиите,

44.2. лицето отговорно за всички формалности и представянето на “Отборния списък” на организаторите на време,

44.3. лицето отговорно да представи/потвърди възрастта и рождената дата на играчите.

44.4. Представителят  е единственият, който може да прави промени и да добавя играчи в “Отборния списък”.

XVII. ОТБОРЕН СПИСЪК

45. Отборния списък на всеки отбор участник в шампионати и турнири да бъде попълнен on-line, изпратен по e-mail или поща на Организационния комитетедин ден преди срещата. Отборният списък за турнирите следва да бъде изпратен най-малко три дни преди обявената дата за турнира.

45.1. Отборния списък трябва задължително да включва за всеки играч рождената дата и номера на личната карта, издадена от съответните власти.

45.2. Отборния списък трябва да бъде запълнен от допустимия минимум за категорията, не повече от 14 играчи в съответната категория

45.3. За категории мъже  40+, 45+ и 50+ и жени 30+, 35+, 40+ и 45+ Отборния списък трябва да съдържа не по малко от 10 състезатели.

45.4. За категории мъже 55+, 60+, 65+, 70+ и 75+ и жени 50+, 55+, 60+ и 65+ Отборния списък трябва да съдържа не по малко от 12 състезатели.

45.5. На отбор със списък от по-малко от 15 играчи е позволено да включи в него треньор, лекар, физиотерапевт и представител, до запълването на максималния брой от 15 членове.

XVIII. РЕЗЕРВНА СКАМЕЙКА И ЗАПАЗЕНИ МЕСТА

46. В зоната на отборната скамейка се осигуряват до 12 седящи места, които могат да се заемат само от членове на отбора: старши треньор, треньор, ръководител или придружител на отбора, лекар, статистик и до седем редовни резервни състезатели, записани в състезателния протокол. За лицата, заели места на резервната скамейка, носи отговорност старши треньора на отбора.

XIX. ПРОМЕНИ

47. Всякакви промени в “Отборните списъци” в рамките на тези правила са позволени по време на регистрацията и преди изтичането крайния срок за приключването и.

47.1. “Отборните списъци” не могат да бъдат променяни и допълвани след от този момент на татък.

XX. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ

48. По време на регистрацията представителите на отбора трябва да представят на Организационния комитет документи за самоличност на всеки член на отбора, документ за преминат медицинаки преглед, както и декларацията за отказ от претенции.

XXI. СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ

49. Всеки участник може да поиска от Орагнизационният комитет сертификат, удостоверяващ неговото/нейното участие за целия периода на провеждането на шампионат.

XXII. ИГРАЛЕН ЕКИП/ФЛАНЕЛКИ

50. По време на регистрацията всеки делегат трябва да предостави на Организаторите информация за цветовете на задължителните два комплекта екипи, един светъл и един тъмен.

51. Тридесет (30) минути преди началото на всяка среща представител на отбора трябва да предостави на съдийската маса списък с имената на 12 играчите и техните номера на фланелките за тази среща.

52. Задължително е всеки отбор да има два екипа – един в светъл и един в тъмен цвят. На екипите трябва да има номера, поставени според изискванията на FIBA, като е позволено за номера да се ползват 0, 00 и всички цели числа от 1 до 99. БК не е длъжен да постави върху официалния състезателен екип на отбора логото на ББЛ. Забранено е върху официалния състезателен екип на БК да бъде поставяно лого на други лиги.

XXIII. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИ НА ШАМПИОНАТА/ТУРНИРА

53. Организационният комитет трябва да осигури Техническа конференция, със задължителното присъствие за всички представители на отбори, преди началото на шампионата/турнира.

54. Информацията за датата на Техническата конференция трябва да бъде обявена най-малко 20 дни преди началото наспортно състезателната година/турнира.

55. По врем на Техническата конференция трябва да бъде предоставена следната информация:

55.1. Информация за местоположението на спортните съоръжения, график за провеждане на срещите, правилата на турнирите и игрите, съдийство, статистика, празнични тържества, церемонии, полезна информация и т.н.

55.2. График на срещите по време на шампионата

55.3. Не могат да бъдат правени никакви промени на графици, дати и календари на събитията по след Техническата конференция.

XIV. ТРЕТИРАНЕ НА ВЪПРОСИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

56. След приключването на Техническа конференция е възможно да бъдат обсъдени и взети под внимание въпроси, които могат да допринесат за развитието и усъвършенстването на организацията на първенствата/турнирите.

XXV. СЪДИЙСКО ОБСЛУЖВАНЕ

57. Всички суми за хонорари на съдии, главни съдии и секретари за целия състезателен ден се предават на главния съдия преди започването на срещите за деня.

XXVI. СЕКРЕТАРСКИ АПАРАТ И СТАТИСТИКА

58. Организаторите осигуряват секретарски апарат от утвърдените от Съдийската комисия към БФ Баскетбол и притежаващи лицензна карта лица за секретарския апарат: При необходимост Организаторите могат да използват секретарски апарат по списък, предварително утвърден преди началото на сезона.

За дейността на секретарския апарат и стриктното изпълнение на задълженията им се упражнява контрол от дежурният представител на срещата.

59. БК-домакин на турнир от междуобластните първенства трябва да ползва секретарски апарат, който се състои от секретари, несвързани по никакъв начин с участващите в срещата отбори;

60. За дейността на секретарския апарат и стриктното изпълнение на задълженията му се упражнява контрол от дежурния представител или от главния съдия на турнира.

61. За срещите се води компютърна статистика от 2-ма статистици на среща със статистически софтуеър, предоставен безплатно от БФБаскетбол.

XXVI. СТАТИСТИКА

62. По възможност се предоставя копие от статистическия протокол в три екземпляра след завършването на срещата – по един за комисаря на срещата и на участващите отбори.

63. Статистическите данни се публикуват след края на срещата на сайтoвете на БФБ и ББЛ.

XXVII. ИНФОРМАТОР И ОЗВУЧАВАНЕ

64. По време на среща от Държавните първенства радиоуредбата в залата е допустимо да се ползва единствено от назначения информатор за текуща информация на публиката;

65. Информаторът няма право по време на периодите и интервалите от играта /включително и при спряно време за игра/ да отправя призиви, да прави оценки на съдийски решения или на поведението на длъжностни лица, състезатели и други.

XXVIII. ДЕЖУРЕН ЛЕКАР

66. За дежурно медицинско лице на състезанието не може да се назначава лекар на отбор – участник в същото състезание.

67. При неявяване на назначен със заповед дежурен лекар, срещата не може да започне.

68. Преди началото на всяка среща всеки състезател представя Декларация за участие по образец, попълнена и подписана собственоръчно от състезателя (а за състезателите под 18-годишна възраст и декларация за участие по образец, попълнена и подписана от родителите);

69. Назначените дежурни лекари проверяват медицинските прегледи на участниците в състезанието, включително и съдиите, които трябва да бъдат извършени съгласно изискванията на Наредба №8 от 18.03.2005 г. на МЗ.

XXIX. ОХРАНА

70. По желание на някой от отборите за дадена среща може да се поиска назначаване на охрана. Искането се изпраща една седмица преди началото на срещата, като се посочва вида и броя на охранителите. Разходите за назначената охрана се покриват от отбора/ите, поискал назначаването й.

XXX. ЗАСНЕМАНЕ НА СРЕЩАТА НА DVD

71. По възможност и при поискване от отборите Организаторите осигуряват запис на срещата. 

72. Всеки отбор има право да организира свой екип за заснемане на срещата, като записът може да се ползва единствено за клубни цели или за предоставяне на организаторите.

73. Организаторите могат да използват всеки запис от дадена среща,  когато е подадена контестация и/или при допуснати дисциплинарни прояви, отразени от деж. представител (гл. съдия) на срещата.

XXXI. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДИ СРЕЩАТА

74. За провеждане на срещите БК е задължен най-късно 30 мин. преди началния час на срещата да осигури на секретарската маса:

74.1. официалните представители на участващите отбори за представяне на тимов лист, състезателни карти, отборен списък на лицензираните състезатели и документите за периодичен и предсъстезателен преглед;

74.2. дежурният лекар за представяне на заповед – назначение, която до завършване на срещата остава на разположение на комисаря на срещата и за проверка на документите за периодичен и предсъстезателен преглед.

74.3. Декларации (една за целия отбор по образец) от всички състезатели, включени в стартовия списък.

XXXII. ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

75. Дежурният представител на шампионата )главен съдия на турнир) се назначава от Организаторите в качеството му на:

75.1. Дежурен представител за всяка среща на шампионата/турнира,

75.2. Координатор на съдиите и статистиците,

75.3. Главен съдия по време на турнира,

75.4. Оценител на съдиите (дежурен представител, главен съдия на турнир)

75.5. Упълномощен да изпраща доклади и предложенияа до Дисциплинарната комисия .

76. Негова отговорност е участието в Техническата конференция и всички останали срещи по време на шампионата, когато и където присъствието на дежурния представител е необходимо.

77. Да изпраща до Дисциплинарната комисия информация за техническите нарушения и дисквалификациитеи.

78. Организационният комитет осигурява необходимиа брой статистици,

79. Организационният комитет ежегодно определя списък на съдии, които ще използва по време на шампионата (турнирите)

XXXIII. НЕЗАПОЧНАЛА ИЛИ НЕЗАВЪРШИЛА СРЕЩА

80. Незапочнала или незавършила среща поради наложени обективни причини, ако не може да започне или да се поднови до 30 мин. след обявения начален час или прекъсването, се провежда или доиграва при условия и начален час, определени от Организаторите. 

81. Незапочнала среща поради неявяване на дежурен лекар може да се проведе само в случай, че се яви правоспособен лекар до 30 мин. след обявения начален час на срещата.

XXXIV. НЕЯВЯВАНЕ НА СЪДИИ ИЛИ КОМИСАР НА СРЕЩАТА

82. В случаите, когато не се яви назначеният деж.представител на срещата, старши съдията назначава негов заместник от присъстващите в залата правоспособни комисари на БФ Баскетбол или поема неговите функции при отсъствието на такъв.

83. При неявяване на един от назначените съдии на среща, присъстващия съдия решава дали срещата да бъде ръководена само от него или да назначи някой от присъстващите в залата правоспособни, лицензиран за съответната група съдии.

84. Ако не се явят назначените съдии, комисарят на срещата при възможност назначава правоспособни, лицензирани за съответната група съдии.

85. Когато в залата не се явят назначените комисар и съдии – срещата се пренасрочва.

XXXV. СЛУЖЕБНА ЗАГУБА

86. Служебна загуба на среща се присъжда:

86.1. въз основа на чл. 20 от Официалния състезателен правилник;

86.2. при включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени състезателни права;

86.3. при неизпълнение на решение на Организаторите;.

86.4. на отбор, който отказва да играе след нареждане от старши съдията;

86.5. съгласно чл. 21 от състезателния правилник на БФБ – ако един отбор остане с по-малко от двама състезатели на терена, готови за игра;

87. Отбор, който е допуснал трета служебна загуба, поради неявяване или напускане на среща, преустановява участието си в първенството, като заема последно място и се лишава от целия депозит за участие.

88. Ако отбор преустанови участие в ПЪРВЕНСТВОТО през първия полусезон на първенството – постигнатите резултати се анулират.

89. Ако отбор преустанови участие в ПЪРВЕНСТВОТО през втория полусезон на първенството, постигнатите резултати в първия полусезон се запазват, а за всички негови срещи от втория полусезон на първенството му се присъждат служебни загуби.

90. В случаите, когато на отбор, участващ в среща по системата на “Плей-оф” до 2 победи от 3 срещи, се присъди служебна загуба – отборът преустановява участието си в следващите кръгове, а серията от срещи се прекъсва в полза на другия отбор. Тази разпоредба важи и за “Плей-оф” до 3 победи от 5 срещи, но само ако служебната загуба е присъдена за неявяване на отбор и/или при изваждане на отбор от игра. Отбор, загубил серия от “Плей-оф”, поради неявяване или напускане на среща, няма право на участие в следващия кръг от етапа.

91. Всички срещи имат следните резултати:

91.1. a) Две точки (2): За победа;

91.2. Една точка (1): За загуба;

92. Нула точки (0)се присъждат на отбора, който не е успял да се яви навреме в залата или който напусне срещатаи при служебна загуба

93. Всеки отбор може да играе не повече от една среща на ден.

94. Нито един отбор не може да играе две последователни игри/срещи в интервал по-малък от 20 часа

95. По време на квалификациите между срещите трябва да са предвидени час и четиридесет и пет минути, а по време на финалите по два часа за среща.

XXXVI. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

96. Крайното класиране на отборите в Националното първенството, се извършва както следва:

96.1. Победителите от отделните първенства в страната участват във финален турнир. Мястото и времето на провеждане на финалния турнир се обявяват най- късно до края на м.МАРТ . Отборът, който се класира на първо място, се обявява за национален шампион за ветераи за съответната спортно-състезателна година.

XXXVII. КОНТЕСТАЦИИ

97. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на Официалния състезателен правилник. Когато някой отбор прецени, че съдийските решения по време на срещата са били в противоречие с баскетболните правила и сериозно са ощетили отбора, този отбор може да подаде контестация след завършване на срещата, но преди протоколът да бъде подписан от старшия съдия..

98. При запазване правото за контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на старши съдията и комисаря на срещата, да се подпише в определеното за това място в официалния състезателен протокол и да нанесе точния час на подписването му;

99. Към контестацията се прикрепя разписка за внесена на дежурния представител такса в размер на 50 лева.

100. При положително решаване на контестацията, внесената такса се възстановява.

101. Контестациите се разглеждат от Спортно-Техническата Комисия.

102. За да бъде приета контестацията:

102.1. Капитанът на отбора, който иска да подаде контестация заявява това си решение непосредствено след завършване на срещата на дежурния представител или старшия съдия, след което, но не по-късно от 15 минути след последния съдийски сигнал се подписва на определеното за целта място в протокола.

102.2. До 20 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на отбора писмено потвърждава желанието на отбора да подаде контестация и да внесе гаранция в размер на 50 лева.

102.3. До 40 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на отбора в писмен вид предава контестацията, в която подробно описва всички причини, свързани с тази контестация.

103. Когато някой отбор установи, че по време на срещата за противниковия отбор е играл не картотекиран състезател, този отбор може да подаде контестация до Спортно-техническата комисия. При уважаване на такава контестация  от Комисията, освен връщането на гаранцията на отбора той печели  служебно срещата.

XXXVIII. НАГРАДИ НА ШАМПИОНАТА

104. Организаторите връчват следните награди на участниците:

104.1. Бронзов медал за трето място и грамота за четвърто място

104.2. Златен медал за първо място и сребърен медал за второто място.

104.3. Предвидени са до 15 медал за всеки един отбор от финалната тройка.

104.4. Всеки един отбор, класиран на първо до трето място от всяка категории получава купа

XXXIX. ФИНАЛНИ ИГРИ/СРЕЩИ

105. Във всички случаи финали трябва да се играят във всички категории

106. Крайното класиране на отборите в Националното първенството, се извършва както следва:

106.1. Победителите от отделните първенства в страната участват във финален турнир. Мястото и времето на провеждане на финалния турнир се обявяват най- късно до края на м.МАРТ . Отборът, който се класира на първо място, се обявява за национален шампион за ветераи за съответната спортно-състезателна година.

XXXXI. РАВНИ РЕЗУЛТАТИ

107. В случай на изравнени резултати между два, три или повече отбори класирането се прави съгласно баскетболният правилник.:

XXXXII. ИГРАЛНИ ПРАВИЛА

108. Всички правила, които не са изрично модифицирани тук, трябва да се интерпретират и прилагат в съответствие с валидните Официални баскетболни правила, одобрени FIBA

109. Срещите трябва да се играят в две (2) полувремена от по 20 минути, разделени на четири (4) четвъртини от по 10 минути всяка.

110. Между първата и втората четвърт и между третата и четвъртата трябва да има 2-минутна почивка. Трябва да има задължителна 10-минутна почивка между първата и втората половина, т.е. между втората и третата четвърт.

111. Първата четвърт започва със спорна топка в централния кръг на игрището. В останалите части се следва правилото за алтернативно притежание на топката.

XXXXIII. ПРЕКЪСВАНЕ

112. Всеки отбор може да поиска по две прекъсвания за първата и три за втората половина

113. Всяко продължение трябва да включва по едно прекъсване за всеки отбор.

XXXXIV. ОТБОРНИ НАРУШЕНИЯ

114. Четири натрупани фалове/нарушения от отбор за една четвърт определят при петото да бъд с изпълнение на два наказателни удара/от фаулирания играч.

115. Натрупаните нарушения за всяка четвърт/част трябва да бъдат показани на информационното табло, за да се осигури възможност за визуален контрол. Всяка четвърт/част започва без натрупани отборни нарушения.

XXXXV. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПО-ВИСОКИТЕ КАТЕГОРИИ

116. Мъжете на възраст 60 и повече години и жените на възраст 50 и повече години играят по специални правила за владеене на топката. Отборите имат 10 секунди да пресекат централната линия, след което започва отброяването на 24-секундния период за владеене на топката.

117. Тези категории могат ползват по-малки игрища/зали.

118. Мъжете на възраст 75 и повече години играят без спиране на часовника в последните две минути от всяка четвърт/част при изпълнение на наказателни удари и вземане на прекъсване. Не се налага време за пресичане на централната линия. Когато тя бъде пресечена започва отброяването на 24-секундния период за владеене на топката.

XXXXVI. ПРОТОКОЛИ

119. Протоколите се попълват и издават от Организационния комитет с имената и номерата, предоставени от делегата на отбора 30 минути преди започването ма играта/срещата. Играчите трябва да са регистрирани в официалния отборен списък.

120. Всякакви административни грешки са изключителна отговорност на Организационния комитет, а не на участващите отбори.

XXXXVII. ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

121. Капитанът на отбора е единственият, който може да подпише протоколите след завършването на играта/срещата.

XXXXVIII. ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ НА ШАМПИОНАТА

122. Дисциплинарната комисия се назначава за всеки Шампионат. Състои се от трима (3) титуляри и един заместник, в съответствие на Наредбата за провеждане на шампионат,/турнира.

XXXXIX. КОНТЕСТАЦИИ

123. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на Официалния състезателен правилник. Когато някой отбор прецени, че съдийските решения по време на срещата са били в противоречие с баскетболните правила и сериозно са ощетили отбора, този отбор може да подаде контестация след завършване на срещата, но преди протоколът да бъде подписан от старшия съдия.

124. При запазване правото за контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на старши съдията и комисаря на срещата, да се подпише в определеното за това място в официалния състезателен протокол и да нанесе точния час на подписването му;

125. Към контестацията се прикрепя разписка за внесена на дежурния представител такса в размер на 50 лева.

126. При положително решаване на контестацията, внесената такса се възстановява.

127. Контестациите се разглеждат от Спортно-Техническата Комисия.

128.  За да бъде приета контестацията:

128.1. Капитанът на отбора, който иска да подаде контестация заявява това си решение непосредствено след завършване на срещата на дежурния представител или старшия съдия, след което, но не по-късно от 15 минути след последния съдийски сигнал се подписва на определеното за целта място в протокола.

128.2. До 20 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на отбора писмено потвърждава желанието на отбора да подаде контестация и да внесе гаранция в размер на 50 лева.

128.3. До 40 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на отбора в писмен вид предава контестацията, в която подробно описва всички причини, свързани с тази контестация.

129. Когато някой отбор установи, че по време на срещата за противниковия отбор е играл не картотекиран състезател, този отбор може да подаде контестация до Спортно-техническата комисия. При уважаване на такава контестация от Комисията, освен връщането на гаранцията на отбора той печели  служебно срещата.

XXXXX. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ САНКЦИИ
Вид нарушениеНаказание
130. За второ техническо нарушение на състезател или треньор в рамките на една среща Една среща
131. За дисквалифициращо нарушение на състезател или треньор (но не в резултат на две технически нарушения) Две срещи
132. За неявяване на отбор за участие в среща без уважителни причини. Служебна загуба

133. За груби дисциплинарни прояви  и неприлично поведение по време на среща Дисциплинарната комисия разглежда провинението и определя финансови и други наказания за провинилия се отбор и/или състезател.

134. При отсъдено трето дисквалифициращо нарушение на състезател за непристойно поведение или груба игра, на треньор, помощник-треньор или придружител на отбора за непристойно поведение в рамките на първенството, виновното лице се отстранява от участие до края на първенството.

135. За отсъдено дисквалифициращо нарушение на състезател поради извършени две/2 неспортсменски нарушения (съгласно чл. 37.2.3 от Официалния баскетболен правилник) не се заплаща глоба.

136. За предизвикателно, обидно и грубо поведение, за системни рецидивиращи дисциплинарни прояви, опит за саморазправа с играчи, длъжностни лица, служебен персонал или зрители по време или след срещата, виновникът може да бъде лишен от състезателни права за определен брой срещи от Дисциплинарната комисия по доклад на старши съдията или дежурния представител.

137. При неявяване на отбор за насрочена среща и допускане на служебна загуба неявилият се отбор губи изцяло депозита си, като той се използва за покриване на разходите за провалената среща. За да продължи участието си в първенството за аматьори този отбор следва да внесе в срок до 3 работни дни нов депозит за участие. На явилият се отбор се записва служебна победа и същият не заплаща такса за срещата.

138. При допускане на служебна загуба поради възпрепятстване на нормалното протичане на срещата или отказ да играе след разпореждане от старши съдията виновният отбор губи изцяло депозита си. По доклад на дежурния представител в свое заседание и с участие на представител на отбора Спортно-техническата и Дисциплинарната комисии на Общо заседание решават дали този отбор да продължи участието си в аматьорската лига.

139. При допускане на трета служебна загуба поради неявяване на отбор виновният отбор се отстранява от първенството и губи изцяло депозита си.

140. Дежурният представител има право да отстранява от залата лица с непристойно поведение по своя преценка по време на всяка баскетболна среща. Ръководителите на отборите са длъжни да му окажат съдействие.

141. Дежурният представител има право да прекрати баскетболната среща, ако прецени, че има опасност за здравето на състезатели, членове на отбори или съдийски апарат.

142. Дисквалифициран в една игра/среща се отстранява до следващата игра/среща. Ако е изпратен доклад до Дисциплинарната комисия, следва да изпълняват взетите от нея решения.

XXXXXI. ДВОЙНО ТЕХНИЧЕСКО НАРУШЕНИЕ

143. Играч, наказан с второ техническо нарушение се дисквалифицира от играта/срещата.

XXXXXII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

144. В първенствата отборите участват изцяло на собствени разноски. Организаторите могат да извършват разходи с оглед намаляване разходите на отборите, като запазват правата си за приходи от входни билети и рекламни права, извън тези, които притежава БФ Баскетбол и отборите.

145. След завършване на спортно-състезателната година, неудържаните суми за разноски и глоби от депозита за участие, се връщат на отборите.

146. ОТБОР, преустановил участието си преди завършването на първенството поради отказ от участие в среща или изваден от състава на участващите отбори, се лишава от пълния размер на внесения депозит в полза на Организаторите.

147. Всеки отбор заплаща такса от 200 лв. на среща, като в таксата за включени разходи за обслужване на срещата, както следва:

  • Наем зала;
  • Организатор;
  • Съдийски разноски 2 лица;
  • Секретарски разноски 2 лица;
  • Разноски за статистика 1 лице;
  • Разноски за медицинско лице;
  • Други/организационни

По време на провеждането на първенството може да възникнат допълнителни разходи, които ще се заплащат от отборите-участници само след обсъждане с представителите на отборите и одобрението им.

148. Всички въпроси, свързани с провеждане на първенството за ветерани, могат да се отправят на електронния адрес на Сдружението. При необходимост от спешна информация и/или решения следва да се информират:

bbobasketball@gmail.com

en_USEnglish